Odc. 22: „Jasne strony Polskiego Ładu: Ulga na sprzedaż produktów (ekspansję)”

W katalogu ulg podatkowych wprowadzanych tzw. Polskim Ładem znalazła się m.in. ulga na ekspansję. Ulga ta jest skierowana do podatników CIT oraz PIT (rozliczających się skalą bądź podatkiem liniowym) i umożliwia dodatkowe odliczenie wydatków związanych ze sprzedażą swoich produktów.

Na czym polega ulga?

Podatnik będzie mógł w zeznaniu rocznym odliczyć od podstawy opodatkowania 100% kosztów poniesionych w tym roku m.in. na:

  • uczestnictwo w targach: organizację miejsca wystawowego, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika,
  • działania promocyjno-informacyjnych (np. zakup miejsca reklamowego czy wydrukowanie broszur czy ulotek),
  • dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów,
  • przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów (np. certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych),
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Oszczędności jakie można uzyskać korzystając z ulgi najlepiej przedstawić na przykładzie. Załóżmy, że na koniec roku przychody spółki wyniosą 3 mln zł, a koszty podatkowe 1 mln zł, przy czym 500 tys. to koszty na promocję produktów. W związku z powyższym. dochód do opodatkowania spółki (wg. stawki 19% CIT) wyniesie 2 mln zł. Gdyby spółka nie skorzystała z ulgi podatek do zapłaty wyniósłby 380 tys. zł. Ulga umożliwi zmniejszenie podatku do kwoty 285 tys. zł. Tym samym w naszym przykładzie zastosowanie ulgi oznacza oszczędność podatkową w wysokości 95 tys. zł.

Odliczenia dokonuje się do wysokości dochodu ze źródeł innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż do kwoty 1 mln zł w roku podatkowym. Jeżeli spółka poniosłaby stratę lub kwota dochodu nie wystarczałaby na pełne odliczenie, można obniżyć dochód w kolejnych 6 latach podatkowych.

Istotne ograniczenia

Z ulgi można skorzystać pod warunkiem, że w następnych latach będą wzrastać przychody podatnika. Podatnik musi wykazać, że w ciągu kolejnych 2 lat podatkowych od końca roku, w którym przedsiębiorca poniósł koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w kolejnym roku lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub nieoferowanych w danym kraju. Chodzi jednak tylko o przychody opodatkowane w Polsce, więc kalkulacja może nie obejmować np. dochodu zagranicznego oddziału spółki. W przypadku, gdy sprzedaż nie zostanie zwiększona, podatnik będzie zobowiązany do zwrotu uprzednio odliczonych kwot.

Warto również zaznaczyć, że:

  • ulgą mogą być objęte tylko wydatki na rzeczy wytworzone przez podatnika;
  • ulga nie pozwala na odliczenie wydatków związanych ze zwiększeniem sprzedaży towarów handlowych nabytych w celu dalszej odsprzedaży,
  • z ulgi nie korzysta odpłatne zbycie produktów na rzecz podmiotów powiązanych.

Ulga na ekspansję pomimo wprowadzenia pozytywnych rozwiązań rodzi również wiele wątpliwości interpretacyjnych – m.in. co należy rozumieć pod pojęciem „dostosowania opakowania” czy „działań promocyjno-informacyjnych” – które prawdopodobnie będą rozwiane dopiero w drodze interpretacji indywidualnych. Nie jest też jasny dlaczego ulga dotyczy tylko wydatków związanych z produktami wytworzonymi przez podatnika, a pomija towary nabyte od innego podmiotu (np. od podmiotu powiązanego w ramach toll manufacturing) oraz usługi świadczone przez podatnika.

Niemniej jednak, ulga może być dobrym instrumentem pobudzającym rozwój gospodarczy podatników chcących zdobywać nowe rynki zbytu swoich produktów.

Przedsiębiorcy mogą również rozważyć możliwość połączenia ulgi na ekspansję z innymi preferencjami, tj. zwiększoną począwszy od 2022 r. ulgą B+R, ulgą na robotyzację czy ulgą na produkcję próbną.

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!