Odc. 2.: Fakturowanie spółek przez wspólników pod lupą organów podatkowych

Biznes a „Polski Ład”, odc. 2.: Fakturowanie spółek przez wspólników pod lupą organów podatkowych

W ostatnim odcinku serii omówiony został problem dodatkowej składki zdrowotnej od wynagrodzeń członków zarządu z powołania i prokurentów. Dzisiaj zajmiemy się inną zmianą – „Polski Ład” wprowadza ograniczenia we wliczaniu w koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez spółkę na rzecz wspólników / podmiotów powiązanych. Planowane regulacje mają ograniczyć problem z tzw. „ukrytymi dywidendami”, czyli sytuacjami, w których np. wspólnik, zamiast uzyskać dywidendę i opodatkować ją 19% PIT, fakturuje spółkę.

W tym wypadku spółka, która wypłaca wynagrodzenie na rzecz wspólnika, uznaje je jako koszt uzyskania przychodu, zmniejszając w efekcie podstawę do opodatkowania CIT i wysokość podatku do zapłaty (podczas gdy wypłacona przez spółkę dywidenda nie byłaby dla niej kosztem uzyskania przychodu).

Zgodnie z projektem ustawy „Polski Ład”, który trafił do Sejmu, za ukrytą dywidendę uznaje się koszty, które spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:

  1. wysokość kosztów lub termin ich poniesienia jest związany z osiągnięciem zysku przez podatnika lub wysokością tego zysku,
  2. racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany,
  3. koszty obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem podatnika.

Warto zwrócić uwagę, że dwa ostatnie rodzaje kosztów zawarte w powyższym wyliczeniu powinny zostać uznane za koszty uzyskania przychodu w przypadku gdy suma poniesionych w roku podatkowym przez spółkę kosztów stanowiących ukrytą dywidendę będzie  niższa niż kwota zysku brutto spółki.

Szczególnie wrażliwe na projektowane zmiany mogą być m.in. spółki, które są fakturowane przez wspólników, np. z tytułu świadczonych usług czy też wynajmu maszyn / nieruchomości albo, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu nowych przepisów, finansowane długiem.

Dlatego też należy przygotować się na ewentualne zmiany i dokonać np. przeglądu rozliczeń spółka-wspólnik. Nawet powierzchowna analiza prowadzonej działalności może ujawnić, że wspólnik w relacji ze spółką nieświadomie dokonuje przynajmniej kilku z wymienionych powyżej operacji, co naraża spółkę na poważne ryzyka podatkowe, w tym zwiększenie po jej stronie obciążeń podatkowych.