Odc. 4.: W Grupie VAT łatwiej – uproszczenia w rozliczaniu VAT

W ramach „Polskiego Ładu”, planuje się wprowadzenie tzw. Grupy VAT – czym ona jest?

Grupa VAT to grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik VAT oraz reprezentowana przez przedstawiciela Grupy VAT w zakresie obowiązków VAT-owskich.

Jakie korzyści płyną z zawiązania Grupy VAT?:

  1. transakcje w Grupie VAT, tj. świadczenie usług i dostawy towarów, nie podlegają opodatkowaniu VAT (neutralność);
  2. transakcje dokonane przez członka Grupy VAT na rzecz podmiotu spoza Grupy VAT uważa się za dokonane przez tę grupę – podlegają opodatkowaniu VAT i na odwrót;
  3. dostawa towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz członka Grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy uważa się za dokonane na rzecz grupy; można odliczać VAT naliczony.

Grupę VAT mogą utworzyć podatnicy:

  1. posiadający siedzibę na terytorium RP;
  2. nieposiadający siedziby na terytorium RP w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium RP za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju.

 Podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT. Grupa VAT nie może być członkiem innej grupy VAT. Grupa VAT nie może być rozszerzona /pomniejszona o innych członków.

Umowa o utworzeniu Grupy VAT jest sporządzona na piśmie i obejmuje szereg przesłanek wskazanych w projektowanej ustawie. Okres na jaki została utworzona Grupa VAT jest nie krótszy niż 3 lata, z możliwością przedłużenia.

Czy grupy VAT się przyjmą?  Wydaje się, że tak – warunki dla utworzenia i funkcjonowania grupy nie są „wyśrubowane” w porównaniu np. z warunkami Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) na gruncie CIT, które obecnie, nie są zbyt popularne, z uwagi na bariery formalne.