Odc. 21: „Jasne strony Polskiego Ładu: Ulga na sponsoring”

Przepisy nazywane ulgą na sponsoring to nowe rozwiązanie przewidziane przez Polski Ład dla przedsiębiorców wspierających działalność społecznie pożyteczną (CSR). Ulga umożliwia dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów poniesionych na sponsoring. W ten sposób przedsiębiorcy zaangażowani we wspieranie CSR odliczą aż do 150% kosztów uzyskania przychodów. Czyli w  uproszczeniu: jeśli przedsiębiorca ponosi koszty z tytułu umowy sponsoringowej w wysokości 100 tys. zł, to może obniżyć dochód do opodatkowania łącznie o 150 tys. zł. Wydatki te muszą jednak najpierw spełniać określone warunki.

Kto może skorzystać z ulgi

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się podatkiem PIT – jeśli wybrali opodatkowanie skalą podatkową lub podatkiem liniowym, a także podatnicy CIT – pod warunkiem, że uzyskują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Koszty podlegające odliczeniu

Ulga obejmuje koszty poniesione na:

  • działalność sportową (np. na finansowanie klubu sportowego albo imprez sportowych);
  • kulturalną (finansowanie określonych instytucji kultury oraz uczelni i publicznych szkół artystycznych);
  • szkolnictwo wyższe i naukę (w tym m.in. wynagrodzenia studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów oraz absolwentów zatrudnianych za pośrednictwem biur karier – pod warunkiem zawarcia przez podatnika umowy z uczelnią).

Należy jednak pamiętać, że ulga dotyczy tylko tych wydatków, które są kosztami uzyskania przychodu i nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób lub odliczone od podstawy opodatkowania.  Odliczeniu w ramach ulgi nie będą więc podlegały m.in. darowizny czy wydatki na reprezentację, a także wydatki już raz odliczone na podstawie innych ulg.

Jak dokonać odliczenia

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty (nie ma możliwości korzystania z ulgi na bieżąco w trakcie roku). Z ulgi po raz pierwszy można będzie skorzystać, rozliczając podatek dochodowy za 2022 r. W praktyce, wydatki odliczą tylko podatnicy, którzy za rok poniesienia kosztów rozpoznali dochód do opodatkowania. Ustawodawca nie przewidział możliwości przenoszenia kwot do odliczenia od dochodu za kolejne lata, więc koszty nieodliczone w jednym roku “przepadają."

Ulga nie dla wszystkich

Przed zastosowaniem ulgi, trzeba jednak uważać, ponieważ lista podmiotów, którym sponsorzy mogą przekazywać pieniądze w celu skorzystania z ulgi została ograniczona. Z wspomnianej listy wyłączone zostały podmioty takie jak: agencje artystyczne, organizacje pozarządowe, czy niepubliczne szkoły artystyczne, które nie zostały wpisane do rejestru instytucji kultury. Ustawodawca nie wymaga jednak wprost aby finansowanie działalności CSR było finansowaniem bezpośrednim. Tym samym wydaje się, że w celu skorzystania z ulgi można przekazać środki za pośrednictwem podmiotów profesjonalnie zajmujących się organizacją tego typu działalności, o ile spełnione zostaną pozostałe warunki.

Podatnicy ponoszący wydatki na CSR już teraz powinni przyjrzeć się ponoszonym kosztom i przeanalizować, które z nich będą mogły być odliczone w ramach nowej ulgi.

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!