Czy przelew (cesja) wierzytelności jest opodatkowany PCC?

Na wstępie należy wskazać, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie o PCC. Należą do nich m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki czy też umowy spółki. Opodatkowaniu PCC podlegają również zmiany tych umów, jeżeli zmiana powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania tym podatkiem.

Cesja wierzytelności nie została natomiast wskazana w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu PCC.

Czym jest umowa cesji?

Cesja wierzytelności jest przeniesieniem praw wynikających z konkretnego stosunku zobowiązaniowego pomiędzy dwiema osobami. Zgodnie bowiem z treścią art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego (KC) wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania

Natomiast zgodnie z art. 510 § 1 KC, umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Czy więc cesja wierzytelności podlega opodatkowaniu PCC?

Jeżeli więc umowa cesji wierzytelności przyjmie jedną z form wprost wymienionych w ustawie o PCC, np. formę umowy sprzedaży czy zamiany, będzie ona podlegała opodatkowaniu PCC. Jeżeli jednak podstawą cesji wierzytelności będzie inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności, której ustawodawca nie wymienił w katalogu czynności podlegających PCC, cesja taka nie będzie podlegała podatkowi PCC. Takie stanowisko prezentują również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych (por. interpretacja indywidualna z 7 kwietnia 2021 r., nr 0111-KDIB2-2.4014.282.2020.2.MM).

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!