Czynsz najmu wypłacany udziałowcowi ukrytym zyskiem na gruncie estońskiego CIT

W interpretacja indywidualnej z 4 listopada 2022 r. (nr  0111-KDIB1-1.4010.497.2022.2.AND) wnioskodawca – spółka opodatkowana estońskim CIT – twierdził, że czynsz najmu płacony przez niego za składniki majątkowe wynajmowane od udziałowca nie będzie wiązać się z powstaniem po jej stronie dochodu z tzw. ukrytych zysków.

W stanie faktycznym wnioskodawca wskazywał, że wynajmuje od swojego udziałowca składniki majątku niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie spedycji i transportu. Wnioskodawca podkreślał, że fakt istnienia powiązań między wnioskodawcą a jego udziałowcem nie ma wpływu na warunki dotyczące najmu. W szczególności czynsz najmu w istocie odpowiada wartości rynkowej.

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez wnioskodawcę.

Organ wskazał, że za ukryty zysk uznaje się każde świadczenie, którego beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec i które jest wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, innym niż podzielony zysk. W praktyce może to oznaczać np. świadczenia powstałe w wyniku uzgodnień, których nie zawarłyby podmioty niepowiązane.

Organ podkreślił również, że ocena czy dana transakcja mogłaby zostać zawarta między spółką a jej udziałowcem nie powinna się ograniczać jedynie do oceny ustalonej ceny transakcji (według wartości rynkowej), ale powinna również uwzględnić fakt czy doszłoby w ogóle do zawarcia danej transakcji. Dokonując takiej oceny należy uwzględnić potrzeby spółki z punktu widzenia przedmiotu jej działalności, zasadności zakupu lub świadczenia takiej transakcji w aspekcie sytuacji majątkowej spółki czy faktycznych jej potrzeb biznesowych.

W opinii organu przeprowadzenie transakcji w oparciu o ceny rynkowe nie oznacza, że inne przesłanki do opodatkowania transakcji jako ukryty zysk nie zostały spełnione. Fakt, że spółka nie posiada własnych składników majątkowych, które są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i w związku z tym wynajmuje składniki majątku od jednego z udziałowców, prowadzi do wniosku, że udziałowiec spółki nie zadbał o jej wyposażenie w aktywa niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Tym samym organ uznał, że w przedmiotowej sprawie czynsz najmu płacony udziałowcowi będzie stanowił dochód z tytułu ukrytych zysków opodatkowany estońskim CIT. 

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!