Estoński CIT a obowiązek stosowania regulacji dotyczących cen transferowych

Przepisy dotyczące estońskiego CIT nakładają na podatników obowiązek monitorowania transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi pod kątem spełniania warunków do stosowania estońskiego CIT.

Jednym z warunków opodatkowania estońskim CIT jest m.in. to aby mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku VAT, pochodziła z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów podatkowych – w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Niespełnienie ww. warunku skutkuje niemożnością korzystania, bądź utratą prawa do korzystania z estońskiego CIT.

Wybór estońskiego CIT wiąże się z wyłączeniem stosowania pewnych regulacji zawartych w ustawie o CIT, niemniej dotyczy to tylko niektórych z nich. W przypadku regulacji dotyczących cen transferowych mamy do czynienia z przepisami, które są nadal przepisami właściwymi dla spółek opodatkowanych estońskim CIT. Co istotne żaden przepis nie daje podstaw do twierdzenia, że przepisy dot. cen transferowych nie są stosowane przez spółki opodatkowane estońskim CIT.

Zatem nawet jeżeli podatnik dokonał wyboru takiej formy opodatkowania to nadal musi stosować przepisy dot. cen transferowych, a tym samym nadal musi sporządzać dokumentację cen transferowych, w sytuacji gdy występują ku temu przesłanki ustawowe.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w opublikowanym przez Ministerstwo Finansów Przewodniku do ryczałtu od dochodów spółek z 23 grudnia 2021 r. oraz wydawanych interpretacji indywidualnych (por. interpretacja indywidualna z 1 lipca 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.99.2022.1.PB).

Śledź naszego bloga #ohmytax!