Fiskus kwestionuje możliwość rozpoznania jako wymiany udziałów transakcji, w której udziały równocześnie wnosi kilku mniejszościowych wspólników

Na wstępnie należy przypomnieć, że 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy tzw. Polskiego Ładu, które wprowadziły ograniczenia dotyczące neutralności podatkowej restrukturyzacji, w tym m.in. w zakresie wymiany udziałów.

Aby wymiana udziałów była neutralna podatkowo musi być spełniony m.in. warunek uzyskania przez spółkę nabywającą bezwzględnej większość praw głosu od wspólnika spółki, której udziały są nabywane.

Natomiast zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, jeżeli m.in. ww. warunek zostanie spełniony, neutralna będzie również wymiana udziałów, gdy spółka nabędzie udziały (akcje) od tego samego wspólnika w ramach więcej niż jednej transakcji przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabyci. W poprzednim brzmieniu przepisów nie było wymogu aby w przypadku wymian udziałów rozłożonych w czasie nabycie następowało „od tego samego wspólnika”.

W interpretacji z 4 maja 2022 r. nr 0115-KDIT1.4011.1008.2021.1.MN fiskus wskazał, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. przepisów tzw. Polskiego Ładu, równoczesne wniesienie przez kilku mniejszościowych wspólników aportem do spółki udziałów dających tej spółce bezwzględną większość głosów we wnoszonym podmiocie nie zawsze będzie neutralne podatkowo.

Fiskus wskazał bowiem, że pomimo tego, iż w przedmiotowej sprawie wniesienie udziałów zostanie dokonane jednocześnie w ramach jednej transakcji, sytuację każdego ze wspólników należy oceniać osobno. W konsekwencji, ponieważ w wyniku wniesienia przez jednego wspólnika aportu spółka nabywająca nie uzyska bezwzględnej większości praw głosu w spółce, której udziały będą przedmiotem aportu, transakcja taka nie będzie neutralna podatkowo. Jak wynika ze stanowiska prezentowanego przez fiskusa, na gruncie znowelizowanych przepisów, sytuację każdego ze wspólników należy oceniać osobno – konieczne jest więc żeby bezwzględna większość została uzyskana na skutek aportu dokonanego przez jednego wspólnika.

Trudno zgodzić się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez fiskusa. Zmiana wprowadzona w ramach tzw. Polskiego Ładu wskazuje jedynie, iż aby uznać kilka aportów rozłożonych w czasie za wymianę udziałów, spółka musi nabyć udziały (akcje) od tego samego wspólnika. Tym samym nie dotyczy to takiej wymiany udziałów, w ramach której wielu wspólników równocześnie, w ramach jednej transakcji, dokonuje aportu udziałów. W konsekwencji transakcja zrealizowana przez wielu wspólników jednocześnie powinna zostać uznana za wymianę udziałów tak długo jak spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość głosów w spółce, której udziały są nabywane.

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!