Poznaj formy dokapitalizowania spółki i zasady ich opodatkowania!

Jeżeli już podjąłeś decyzję o przekształceniu działalności gospodarczej w spółkę z o.o., to pewnie zastanawiasz się jak dokapitalizować swoją spółkę? Jeżeli tak, to ten wpis jest dla Ciebie! Z niniejszego wpisu dowiesz się bowiem jakie są formy finansowania spółki oraz jak wygląda ich opodatkowanie.

Kredyt bankowy

Możesz oczywiście zaciągnąć kredyt w banku. W takim wypadku kwota główna i zwrot kwoty głównej będzie neutralny dla spółki na gruncie podatku dochodowego, natomiast spłacane odsetki będą stanowiły dla niej koszty uzyskania przychód.

Natomiast w przypadku, gdyby spółka nie mogła bądź nie chciała skorzystać z zewnętrznego finansowania, wówczas rozwiązaniem może być zasilenie jej przez wspólników.

Podwyższenie kapitału zakładowego

Jednym z najprostszych sposobów na dokapitalizowanie spółki jest podwyższenie jej kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących, lub ustanowienie całkowicie nowych udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego nie skutkuje powstaniem przychodu ani po stronie spółki, ani po stronie wspólnika, chyba że dokonywane jest z zysku wypracowanego przez spółkę. Czynność taka będzie podlegała natomiast opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Spółka będzie zobowiązana do zapłaty 0,5% PCC od wartości dokonywanych wkładów (natomiast nadwyżka przelana na kapitał zapasowy nie będzie podlegała PCC).

Dopłaty

Kolejnym sposobem są dopłaty wspólników do kapitału spółki z o.o., jeżeli z umowy spółki wynika takie zobowiązanie. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom. Wyjątek stanowią te, które są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Podobnie jak w sytuacji podwyższenia kapitału zakładowego, otrzymanie dopłat stanowi dla spółki czynność podlegającą opodatkowaniu 0,5% PCC. Dopłaty i ich zwrot są neutralne na gruncie podatków dochodowych, pod warunkiem, że ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w KSH.

Pożyczka od wspólnika

Spółka może również otrzymać dofinansowanie w postaci pożyczki od wspólnika. Pożyczka nie stanowi przychodu dla spółki ani kosztu dla wspólnika, jednakże spłata odsetek od takiej pożyczki będzie stanowić odpowiednio przychód dla wspólnika i koszty uzyskania przychodu dla spółki. Z uwagi na występujące powiązania pomiędzy spółką a wspólnikiem należy pamiętać o przepisach dotyczących cen transferowych oraz konieczność ustalenia oprocentowania pożyczki na warunkach rynkowych. W przeciwieństwie do dopłat i podwyższenia kapitału zakładowego, pożyczka udzielona przez wspólnika spółce z o.o. jest zwolniona z opodatkowania PCC.

Jeżeli zastanawiasz się jaka forma dofinansowania będzie najlepsza dla Twojego biznesu – zapraszamy do kontaktu!

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!