Kolejna pozytywna interpretacja ws. wyłączenia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych

Zgodnie z ustawą o CIT podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych po przekroczeniu danych progów dokumentacyjnych.

Jednak obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

  1. nie korzysta ze zwolnień podmiotowych od opodatkowania podatkiem CIT przewidzianych m.in. dla Skarbu Państwa, NBP czy jednostek budżetowych,
  2. nie korzysta ze zwolnień z opodatkowania dochodu z tytułu działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej lub w ramach Polskiej Strefy Inwestycji,
  3. nie poniósł straty podatkowej (art. 11n pkt 1 ustawy o CIT).

Natomiast określając wartość transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, które podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu, nie uwzględnia się wartości transakcji kontrolowanych, o których mowa powyżej.

Tym samym w interpretacji indywidualnej z 28 września 2022 r. (nr 0114-KDIP2-2.4010.43.2022.1.KW) organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, iż na podstawie art. 11n ustawy o CIT jest on uprawniony do skorzystania z wyłączenia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji z powiązanymi podmiotami krajowymi, które nie poniosły straty (tj. realizują zyski) ze źródła przychodów, w ramach którego rozliczana jest dana transakcja powiązana i które spełniają pozostałe kryteria wskazane w art. 11n pkt 1 ustawy o CIT.

Śledź naszego bloga #ohmytax!