Odc. 20: „Biznes a Polski Ład”: SKA – czy ten pomysł jest trafny?”

W związku z wejściem w życie Polskiego Ładu, wielu podatników rozważało prowadzenie działalności gospodarczej za pośrednictwem spółki komandytowo-akcyjnej (SKA). Podatników ekscytowała myśl, że SKA to 19% PIT bez składki zdrowotnej i bez składki ZUS. Obiektywne porady doradców podatkowych sugerujące, że może to rozwiązanie nie jest trafne nie spotykały się z aprobatą…

Sprowadzając pomysł z SKA na ziemię, poniżej przybliżamy jak to działa:

SKA z perspektywy konstrukcji prawnej i wymogów regulacyjnych:

 • SKA to hybryda pomiędzy spółką kapitałową i spółką osobową, gdzie cechą charakterystyczną jest obecność dwóch rodzajów wspólników – aktywnego, zarządzającego spółką komplementariusza i pasywnego akcjonariusza;
 • Komplementariusz odpowiada całym majątkiem za zobowiązania spółki, akcjonariusz ponosi ograniczone ryzyko;
 • Do podziału zysku SKA i wypłaty zaliczki na zysk (dywidendy) znajdują zastosowanie przepisy prawne o spółce akcyjnej – co okaże się kluczową kwestią dla dalszych rozważań.

SKA z perspektywy podatkowej: 

 • SKA jest podatnikiem VAT i CIT – odpowiednio dochód na poziomie SKA jest opodatkowany 19% albo 9% CIT, w zależności od obrotów spółki;
 • Kolejno, dystrybuowany zysk jest opodatkowany 19% PIT na poziomie wspólników, z tym że:
  • komplementariusz od swojego należnego podatku może odliczyć podatek, który zapłaciła SKA w proporcji przypadającej na jego udział w zysku spółki;
  • akcjonariusza ten mechanizm nie obowiązuje;
 • Zarówno komplementariusz, jak i akcjonariusz nie płacą składki zdrowotnej i składek ZUS.

Gdzie zatem jest problem?

1. Kluczowa kwestia: ograniczona możliwość dystrybucji zysku na bieżąco

 • Wypłata zaliczki na dywidendę z SKA nowoutworzonej nie jest możliwe – co blokuje dystrybucję środków w pierwszym roku obrotowym na bieżąco;
 • W kolejnych latach wypłata zaliczki na dywidendę jest obarczona warunkami tj. spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka na dywidendę może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego.

2. Odpowiedzialność za zobowiązania i mechanizm odliczenia

 • System opodatkowania u komplementariusza jest dużo bardziej korzystny niż u akcjonariusza;
 • Wspólnicy nie mają takiej samej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

3. Dodatkowe formalności i dodatkowe koszty

 • Problemy z transferem działalności do spółki, likwidacja spółki opodatkowana podatkami dochodowymi.
 • Wymóg prowadzenia bardziej złożonej księgowości niż działalność gospodarcza. Większość czynności w formie aktów notarialnych, prowadzenie rejestru akcjonariuszy itp. – dodatkowe koszty.
 • Osobne rachunki bankowe, niezależność podmiotowa SKA i wspólników.

4. Przepisy antyabuzywne

 • Ryzyko zastosowania generalnej klauzuli obejścia prawa podatkowe i reklasyfikacja konsekwencji podatkowych np. tak jakby spółki nie było.
 • Przepisy o ukrytej dywidendzie.

Wnioski?

SKA to nie jest forma prawna dedykowana dla jednoosobowych działalności gospodarczych i dla osób, które chcą dystrybuować środki na bieżąco. SKA może być natomiast atrakcyjna dla firm już działających w formie innych spółek osobowych.

Śledź naszego bloga #ohmytax i prowadź biznes świadomie!