Reinwestowanie zysku nie stanowi wydatków/dochodów opodatkowanych estońskim CIT

W interpretacji indywidualnej z dnia 14 września 2022 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.381.2022.3.ŚS, która co do zasady była niekorzystna dla wnioskodawcy, gdyż fiskus uznał, że jako firma działająca w branży IT nie może on skorzystać z estońskiego CIT) fiskus uznał, że reinwestowanie wypracowanego zysku w obligacje, waluty wirtualne, tokeny lub pochodne instrumenty finansowe nie będzie stanowiło wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą opodatkowanych estońskim CIT.

Fiskus wskazał, że z przepisów ustawy CIT nie wynika wprost jakiego rodzaju wydatki mogą być uznane za dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Ustawodawca nie zdecydował się na sformułowanie w przepisie definicji ani nawet przykładowego katalogu tego rodzaju wydatków.

W związku z powyższym, w opinii fiskusa, aby ustalić jakie kategorie wydatków oraz kosztów mieszczą się w zakresie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, należy odwołać się do znaczenia, jakie posiada niniejsze pojęcie w języku powszechnym. Zatem za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą możną uznać m.in. takie wydatki i koszty, które nie są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W związku z powyższym podczas określania czy dany wydatek lub koszt stanowi wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą można pomocniczo posiłkować się praktyką podmiotu jak również bogatym orzecznictwem sądów administracyjnych, w zakresie kwalifikacji wydatków oraz kosztów do kosztów uzyskania przychodu.

Tym samym, fiskus potwierdził, że reinwestowanie wypracowanego zysku ww. instrumenty wiąże się z inwestowaniem środków finansowych w ramach działalności gospodarczej w celu uzyskiwania przychodu w przyszłości, a tym samym nie stanowi wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą opodatkowanych estońskim CIT.

Śledź naszego bloga #ohmytax!